Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hiến pháp  
05/03/2014
Sáng ngày 05/3/2014, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp trong toàn tỉnh. Cùng với hội nghị được tổ chức tại UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức hội nghị tại cơ quan, địa phương qua truyền hình trực tiếp. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hiến pháp.
04/03/2014
Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kế hoạch kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 17/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Đất đai năm 2013, ngày 27/02/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là Hiến pháp) trên địa bàn tỉnh.