Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
18/01/2023
Ngày 13/01/2023, Cục Thuế tỉnh ban hành Thông báo số 49/TB-CTHNA về kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” Quý IV năm 2022 tại tỉnh Hà Nam.
12/01/2023
Ngày 10/01/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 26/TB-CTHNA về việc ban hành Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn”.
24/12/2022
Ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị Công bố triển khai Chương trình Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Hà Nam chính thức triển khai Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16/11/2022
Chiều ngày 15/11/2022, Cục Thuế tỉnh tổ chức trao thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II, quý III năm 2022.
11/11/2022
Sáng ngày 11/11/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo triển khai Đề án “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và các năm tiếp theo.
11/11/2022
Ngày 10/11/2022, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1118/TB-CTHNA về kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III năm 2022 tại tỉnh Hà Nam.
02/11/2022
Ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
28/10/2022
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ và người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế đến ngày 30/9/2022 gồm 52 doanh nghiệp.
08/08/2022
Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 49/2022/NĐ-CP).
26/07/2022
Ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
01/07/2022
Ngày 29/6/2022, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 741/TB-CTHNA về tiền chậm nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa phải nộp.
01/06/2022
Ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022 (Nghị định số 34/2022/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.
12/05/2022
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ và người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế đến ngày 31/3/2022 gồm 19 doanh nghiệp.
01/04/2022
I. Lợi ích của hóa đơn điện tử nói chung (bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế)
01/04/2022
Ngày 13/6/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Để triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 19/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, điểm mới quan trọng nhất của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
12345678
Previous Page 1-15 Next Page