Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
08/08/2022
Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 49/2022/NĐ-CP).
26/07/2022
Ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
01/07/2022
Ngày 29/6/2022, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 741/TB-CTHNA về tiền chậm nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa phải nộp.
01/06/2022
Ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022 (Nghị định số 34/2022/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.
12/05/2022
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ và người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế đến ngày 31/3/2022 gồm 19 doanh nghiệp.
01/04/2022
I. Lợi ích của hóa đơn điện tử nói chung (bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế)
01/04/2022
Ngày 13/6/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Để triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 19/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, điểm mới quan trọng nhất của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
01/04/2022
Căn cứ Điều 60 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các địa bàn đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế thông báo thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 thì thực hiện như sau:
01/04/2022
Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 779/KH-UBND về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
25/01/2022
1. Đối với lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (LNCL) của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Điểm 4 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 85/2001/TT-BTC):
31/12/2021
Quốc hội đã ban hành Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.
02/12/2021
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ và người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng đến ngày 31/10/2021 vẫn còn nợ thuế gồm 23 doanh nghiệp.
18/11/2021
Với mục tiêu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ; đồng thời nắm bắt và tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, pháp luật thuế cũng như tiếp thu giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế kịp thời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh.
22/10/2021
Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.
1234567
Previous Page 1-15 Next Page