Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
22/10/2021
Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.
08/07/2021
Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC về hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2021 và thay thế Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế.
07/07/2021
Kinh doanh trên nền tảng số là lĩnh vực kinh doanh đang ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh lên không gian số, mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên nền tảng trực tuyến.
11/05/2021
Ngày 19/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo số 92/TB-TCT về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị.
08/04/2021
Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống Covid-19. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021.
04/03/2021
Để giúp Quý đơn vị thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế đối với Hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2020, Cục Thuế tỉnh Hà Nam cung cấp một số thông tin như sau:
123456
Previous Page 1-15 Next Page