Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
27/10/2020
Ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ (gọi là Nghị định 123). Nghị định đã quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí; quy định trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Nghị định 123 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. Bộ Tài chính được giao hướng dẫn Điều 60 về xử lý chuyển tiếp.
12/10/2020
Ngày 14/8/2020, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã có Công văn số 3501/CT-TTHTNNT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid- 19. Theo đó, đã hướng dẫn tại Mục 2 giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo tinh thần Nghị quyết số 116/2020/QH14. Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/NQ-QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
13/08/2020
Ngày 27/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2, mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
17/07/2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Cục Thuế tỉnh Hà Nam dự kiến tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ cuối quý 3/2020 và quý 4/2020.
05/02/2020
Từ ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam có hiệu lực thi hành (trong đó: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên; thành lập thị xã Duy Tiên và các phường, xã thuộc thị xã Duy Tiên; Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam). Theo đó, tên các đơn vị hành chính cũ của huyện Duy Tiên đã không còn phù hợp.
12345
Previous Page 1-15 Next Page