Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
25/09/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 64 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/8/2023 với số tiền là 126.458.638.299 đồng.
22/08/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 64 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/7/2023 với số tiền là 127.587.424.012 đồng.
04/08/2023
Ngày 04/8/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1401/TB-CTHNA về kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I và quý II năm 2023 tại tỉnh Hà Nam.
31/07/2023
Ngày 28/7/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1378/TB-CTHNA về việc ban hành Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn” kỳ lựa chọn: Quý I và Quý II năm 2023.
21/07/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng thực hiện công khai thông tin 88 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/6/2023 với số tiền là 62.385.311.099 đồng.
21/07/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 64 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/6/2023 với số tiền là 116.575.179.995 đồng.
04/07/2023
Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế (GTGT) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội.
04/07/2023
Ngày 28/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2023/NĐ-CP về quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
26/06/2023
Để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện tốt thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, Cục Thuế tỉnh Hà Nam hướng dẫn NNT thực hiện lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.
23/06/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 60 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/5/2023 với số tiền là 110.642.972.604 đồng.
09/06/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 56 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/4/2023 với số tiền là 105.611.405.021 đồng.
12/05/2023
Ngày 28/3/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 686/CTHNA-TTHT gửi các cơ quan chi trả trên địa bàn về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân.
12/05/2023
Ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1482/TCT-KK, Công văn số 1483/TCT-KK về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID).
28/04/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 56 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/3/2023 với số tiền là 59.372.824.349 đồng.
23/02/2023
Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 54 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/12/2022 với số tiền là 49.251.021.774 đồng (Bốn mươi chín tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, không trăm hai mươi mốt nghìn, bảy trăm bảy mươi bốn đồng).
123456789
Previous Page 1-15 Next Page