Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
20/09/2022
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2022 nhằm mục đích: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số.
15/08/2022
Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
09/08/2022
Sáng ngày 09/8/2022, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo hội nghị.
08/08/2022
Sáng ngày 08/8/2022, Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thứ ba về chuyển đổi số. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp.
21/07/2022
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1796/KH-UBND ngày 15/7/2022 về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20/06/2022
Ngày 16/6/2022, Bộ Thông tin &Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
10/06/2022
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện. Đặc biệt, năm 2022, Hà Nam xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
08/06/2022
Chiều ngày 08/6/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
29/04/2022
Chiều ngày 28/4/2022, UBND tỉnh Hà Nam và Công ty Cổ phần FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số đến năm 2025.
26/04/2022
Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
16/12/2021
Hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành xu thế chung của cả thế giới, song cũng là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển mỗi quốc gia. Những cụm từ như “phát triển số”, “Quốc gia số”, “Chính phủ số”, “kinh tế số và xã hội số” đã trở thành những “từ khóa” quan trọng, thường xuyên được nhắc tới trong các văn bản chiến lược, kế hoạch hành động ở cấp cao nhất của nhiều nước trên thế giới.
10/12/2021
Hướng tới xã hội không tiền mặt là vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Bởi vậy, ngành ngân hàng đang tích cực đẩy mạnh những chính sách, hoạt động nhằm giúp người dân hiểu và trải nghiệm nhiều hơn các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong giao dịch sinh hoạt hằng ngày.
08/12/2021
Làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để chăm lo an sinh xã hội tốt hơn cho người dân, vừa tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách, vừa phòng chống trục lợi chính sách, tiêu cực, thất thoát, lãng phí…
123
Previous Page 1-15 Next Page