Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

12/11/2019
Ngày 31/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3257/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2020.
04/09/2019
Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
03/07/2019
Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1800/KH-UBND về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2019 và những năm tiếp theo.
123456
Previous Page 1-15 Next Page