Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phấn đấu số doanh nghiệp được thành lập mới mỗi năm tăng 10%

Doanh nghiệp - Hợp tác - Đầu tư  
Phấn đấu số doanh nghiệp được thành lập mới mỗi năm tăng 10%

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 350 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có lên khoảng 4.500 doanh nghiệp với số vốn đăng ký kinh doanh hơn 47 nghìn tỷ đồng, trong đó có hơn 2.450 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh phấn đấu hằng năm có số doanh nghiệp thành lập mới tăng bình quân 10%/năm. Tỷ trọng các doanh nghiệp đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt trên 60%, các doanh nghiệp tạo việc làm cho trên 10 nghìn lao động/mỗi năm./.