Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định: Ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện Dự án Khu đô thị bờ Tây sông Đáy, thành phố Phủ Lý”

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Quyết định: Ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện Dự án Khu đô thị bờ Tây sông Đáy, thành phố Phủ Lý”
Ngày 19/10/2012 chủ tịch UBND Tỉnh Hà Nam đã ra quyết định số 1387/QĐ-UBND về Ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện Dự án Khu đô thị bờ Tây sông Đáy, thành phố Phủ Lý”.