Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương

Các sở ban ngành Sở Công Thương  
Sở Công Thương
<div></div>

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Điện thoại: 0351.852975 

 
  I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN

Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng luợng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở Công thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công thương.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Sở

- Sở Công thương có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

- Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

- Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Công thương ban hành và theo quy định của Pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của Pháp luật.

 2. Cơ cấu tổ chức

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Văn phòng.

- Thanh tra sở.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Quản lý thương mại.

- Phòng Quản lý công nghiệp.

- Phòng Quản lý Điện & Năng lượng.

- Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

Phòng do Trưởng phòng phụ trách, nếu có đủ điều kiện về quy mô và yêu cầu của nhiệm vụ thì có 01 Phó phòng giúp việc.

3. Biên chế

 Biên chế của Sở Công thương thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm.

4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

a) Chi cục Quản lý thị trường

Chi cục Quản lý thị trường giúp Giám đốc Sở Công thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thị trường theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công thương.

Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và được sử dụng con dấu riêng để giao dịch. Chi cục do Chi cục trưởng phụ trách và có không quá 03 Phó chi cục giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thực hiện theo Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008.

b) Các Trung tâm sự nghiệp thuộc Sở

- Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nam.

- Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Hà Nam.

Các Trung tâm là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Các Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc giúp việc.

Giám đốc Sở Công thương quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm sự nghiệp và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các trung tâm trực thuộc Sở.

III. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

1. Ngô Văn Vĩnh - Giám đốc sở

- Sinh ngày:  08/02/1951

- Quê quán:  Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy hoá; Kỹ sư kinh tế công nghiệp.

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: tiếng Nga

- Ngày vào Đảng CSVN: 23-11-1978

                     Chính thức: 11-5-1980

- Địa chỉ nhà riêng: Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam

- ĐT CQ:  0351.854485; NR: 0351.830306; DĐ: 0913.289287.

2. Lê Văn Quyết - Phó Giám đốc

- Sinh  ngày: 15/11/1961

- Quê quán:   Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ địa chất

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: tiếng Nga.

- Ngày vào Đảng CSVN: 12/11/1993

                    Chính thức:  12/11/1994

- Địa chỉ nhà riêng: số 23, ngõ 7, phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam.

- ĐT CQ: 0351.858238; NR: 0351.854873; DĐ: 0913.289574. 

3. Trần Bá Ca - Phó Giám đốc

- Sinh ngày: 05/5/1957

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện nông nghiệp.

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: tiếng Nga.

- Ngày vào Đảng CSVN (lần 1): 23/3/1984

                                 Chính thức: 23/9/1985

- Địa chỉ nhà riêng: Số 68, đường Văn Cao, TP Nam Định.

- ĐT CQ: 0351.846235; NR: 0350.847194; DĐ: 0913.289144.

 

 

 
Tin liên quan