Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở ban ngành Sở Khoa học và Công nghệ  
Sở Khoa học và Công nghệ
<div></div>

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý

Điện thoại (Fax): 0351.853398

 

  

 

A. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Vị trí và chức năng

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá; sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật); an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở KH&CN chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh Hà Nam, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ KH&CN.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý và hoạt động KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng và trình UBND quyết định quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và nhiệm vụ về KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ nêu tại điểm 2 Điều 1 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hoá, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân;

d) Về hoạt động KH&CN:

- Xây dựng và trình UBND các biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường KH&CN, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống;

- Tổ chức tuyển chọn và phê duyệt các cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Theo dõi, kiểm tra thực hiện, tổ chức đánh giá nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, các tổ chức KH&CN của địa phương về hoạt động KH&CN; phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức KH&CN xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét;

- Quản lý các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, tư vấn và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thẩm định, giám định về công nghệ đối với các dự án đầu tư trong tỉnh theo phân cấp; theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn việc đánh giá trình độ công nghệ của các tổ chức kinh tế trong tỉnh; tổ chức đánh giá trình độ công nghệ của tỉnh;

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký và kiểm tra hoạt động KH&CN các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức KH&CN thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng, trình UBND ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ứng dụng rộng rãi các thành tựu KH&CN trên địa bàn tỉnh và quyết định hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh dự toán ngân sách hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh, các huyện, thành phố phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù của hoạt động KH&CN của tỉnh theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; tham mưu trình UBND tỉnh quyết định thành lập và quy định cơ chế quản lý Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chính sách cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả tiềm lực KH&CN của tỉnh, bao gồm: khuyến khích, thu hút nhân lực KH&CN; đào tạo bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ KH&CN; xây dựng, tổ chức hoạt động của các phòng thí nghiệm theo chức năng của Sở; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho hoạt động KH&CN; thông tin tư liệu KH&CN;

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các Hội đồng tư vấn theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh.

e) Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá

- Hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo yêu cầu quản lý của nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;

- Tổ chức và quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường đáp ứng yêu cầu của tỉnh. Thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận;

- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;

- Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, đánh giá chất sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

f) Về sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật)

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất. Theo dõi, tổng hợp và tuyên truyền phổ biến các tiến bộ kỹ thuật, các sáng kiến của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

g) Về an toàn bức xạ và hạt nhân

- Tổ chức thẩm định an toàn bức xạ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X dùng trong y tế theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức khai báo, thống kê, báo cáo định kỳ các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ và các hoạt động bức xạ tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống, khắc phục sự cố bức xạ và hạt nhân tại địa phương. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ và hạt nhân xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố bức xạ và hạt nhân;

h) Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn huyện, thành phố;

i) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật;

j) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

k) Thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ KH&CN;

l) Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các hoạt động của Hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình quản lý và hoạt động KH&CN với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng KH&CN;

n) Thực hiện chức năng giám định tư pháp về KH&CN (tổ chức giám định khoa học công nghệ);

o) Quản lý tổ chức, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ KH&CN

1. Lãnh đạo Sở:

 Sở KH&CN có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Sở là người phụ trách chung theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ KH&CN, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành.

- Phó Giám đốc sở: Giúp Giám đốc sở phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

2. Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở gồm:

- Văn phòng Sở

- Phòng Quản lý Khoa học

- Thanh tra Sở

- Phòng Quản lý Công nghệ - An toàn bức xạ

- Phòng Sở hữu trí tuệ - Thông tin khoa học công nghệ

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN:

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm.

4. Biên chế của Sở KH&CN:

- Tổng số công chức, viên chức của Sở gồm 41 người, trong đó: Thạc sỹ: 3 người; Đại học: 26 người; Cao đẳng: 3 người; Trung cấp, kỹ thuật viên: 10 người.

B. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

1. Nguyễn Mạnh Tiến - Giám đốc Sở

Sinh năm: 1964

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0351.3854577

Điện thoại nhà riêng: 0351.3855882

Điện thoại di động: 0912.001507

Địa chỉ nhà riêng: SN 257, Tổ 20 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

2. Dương Ngọc Quỳnh- Phó Giám đốc Sở

Sinh năm: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0351.3853134

Điện thoại nhà riêng: 0351.3821229

Điện thoại di động: 0912.220271

Địa chỉ nhà riêng: Thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam

3. Phạm Tiến Dũng- Phó Giám đốc Sở

Sinh năm: 1956

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí - Chế tạo máy

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0351.3844198

Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động: 0912.451656

Địa chỉ nhà riêng: SN 187, Tổ 21, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tin liên quan