Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên - Môi trường

Các sở ban ngành Sở Tài nguyên - Môi trường  
Sở Tài nguyên - Môi trường
<div></div>

 

Địa chỉ: Số 187 đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Điện thoại: 0351-852-573

 

 

Sở Tài nguyên-Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên-Môi trường chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của Bộ Tài nguyên vàMôi trường về chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ chính của Sở bao gồm:

1. Theo dõi, quản lý sử dụng đất đai: Điều tra khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất, lập bản đồ địa chính; quy hoạch và kế hoạch hóa việc sử dụng đất; ban hành các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tổ chức thực hiện; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; đăng ký đất đai, lập và quản lý sổ địa chính, quản lý các hợp đồng sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo các vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai.

2. Lập kế hoạch kiểm tra và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật. Theo dõi, phối hợp với các ngành thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong phạm vi tỉnh. Chủ trì thẩm định hoặc nhận xét các báo cáo đánh giá tác động đến môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của tỉnh. Kiểm tra, theo dõi diễn biến môi trường tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Lãnh đạo sở Tài nguyên-Môi trường

1. Vũ Hữu Song - Giám đốc Sở

Sinh năm 1959

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa.
Trình độ chính trị: Cử nhân
Điện thoại: 0351-3502777
Địa chỉ nhà riêng: Đường Quy Lưu, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại di động: 0982136797

2. Nguyễn Văn Truyện - Phó Giám đốc Sở

Sinh năm 1953
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa, Đại học Tổng hợp
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Điện thoại: 0351-3852-052
Địa chỉ nhà riêng: Tổ 16, phường Minh Khai
Điện thoại nhà riêng: 0351-3854-522
Điện thoại di động: 01696982455

3. Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Sở

Sinh năm 1958
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Điện thoại: 0351-3680979
Địa chỉ nhà riêng: Tổ 15, phường Minh Khai
Điện thoại nhà riêng: 0351-840-232
Điện thoại di động: 0983580623

Sơ đồ tổ chức sở Tài nguyên-Môi trường