Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Xây dựng

Các sở ban ngành Sở Xây dựng  
Sở Xây dựng
<div></div>

Địa chỉ: Số 1, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Điện thoại: 0351.852713; Fax: 0351.856066

 

 

Chức năng

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương bao gồm: xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng đô thị, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao), phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Nhiệm vụ  

1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình xây dựng quan trọng thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, quy hoạch vùng và quy hoạch phát triển ngành, chuyên ngành cả nước, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định pháp luật; tuyên truyền, phổ biến thông tin giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý của Sở.

4. Về quản lý xây dựng

- Trình UBND tỉnh quy định việc phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý đầu tư xây dựng;

- Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh;

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý các dự án quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng công trình do UBND tỉnh giao;

- Thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình do UBND tỉnh giao;

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu thầu trong xây dựng (tư vấn, xây lắp, giám sát) đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quỳên quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Trình UBND tỉnh quy định việc phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh;

Giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của địa phương;

Tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định các sự cố công trình xây dựng của  địa phương theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh;

- Cấp, thu hồi các loại chứng chỉ, giấy phép theo quy định của pháp  luật; cấp, thu hồi giấy phép xây dựng theo uỷ quyền của UBND tỉnh. Hướng dẫn UBND tỉnh cấp huyện, xã trong việc phân cấp, thu hồi giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, xã;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề, tổng hợp tình hình, năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng của tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Trình UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tại địa phương; phối hợp với Sở Tài chính thông báo giá vật tư, vật liệu xây dựng đến chân công trình;

- Trình Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung hoặc cho phép áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật mới hoặc đặc thù cho các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.

5. Về quản lý vật liệu xây dựng

- Trình UBND tỉnh các cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vật liệu hợp chuẩn trong các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.

6.      Về quản lý nhà ở và công sở

- Giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở và công sở;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà ở và công sở trên địa bàn, hướng dẫn việc thực hiện thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì nhà công vụ, công sở của các cơ quan tổ chức địa phương;

- Tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê về tình trạng nhà ở, công sở, tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn;

- Giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý và phát triển thị trường nhà ở.

7. Về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

- Trình UBND tỉnh việc phân công, phân cấp quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khác thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương;

- Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị hồ sơ để UBND tỉnh trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các đề án phân loại và công nhận loại đô thị, các đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong tỉnh, quy hoạch xây dựng đô thị và các đồ án quy hoạch xây dựng khác theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định các đồ án do Sở chủ trì thực hiện;

Phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết theo uỷ quyền của UBND tỉnh;

Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, xã trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện, xã theo phân cấp, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy hoạch xây dựng chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý và chịu trách nhiệm theo phân cấp về kiến trúc, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt tại địa phương gồm: tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, tổ chức quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, giới thiệu địa điểm, thẩm định phương án kiến trúc cho các dự án đầu tư xây dựng;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác, sử dụng đất xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt; giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý quy hoạch xây dựng hai bên đường giao thông (gồm quốc lộ, đường liên tỉnh, đường liên huyện, liên xã, đường sắt)  theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư và quyền tác đối với tác phẩm kiến trúc trên địa bàn.

8. Về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Trình UBND tỉnh quy định việc phân cấp quản lý khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh;

- Trình UBND tỉnh các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, khuyến khích và xã hội hoá việc đầu tư phát triển, quản lý vận hành, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn theo phân công của UBND tỉnh;

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, môi trường đô thị trên địa bàn;

- Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh các loại đơn giá, phí, giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở, quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở.

10. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, tực hiện hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

12. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện, thị xã trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành xây dựng.

13. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

14. Báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công với UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng tại địa phương.

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh.

Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Sở: lãnh đạo toàn bộ hoạt động cơ quan sở và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Nam.

- Văn phòng sở: là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị và tài vụ, văn thư lưu trữ, bảo mật, bảo vệ, Bộ phận “Một cửa”, tổng hợp, vật liệu xây dựng, thi đua khen thưởng , điều phối hoạt động của cơ quan theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở.

- Thanh tra sở: là phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thanh tra sở có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của sở; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật chuyên ngành của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động xây dựng; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Phòng Giám định: là phòng chuyên môn của sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình xây dựng, quản lý giá xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng.

- Phòng Kiến trúc Quy hoạch: là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

- Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Hà Nam 

Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chi và tự chịu trách nhiệm về tài chính. Có nhiệm vụ kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của công trình, vật liệu xây dựng; tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

- Trung tâm Quy hoạch đô thị - nông thôn Hà Nam:

Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chi và tự chịu trách nhiệm về tài chính. Có nhiệm vụ tham gia quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt; lập quy hoạch chung, chi tiết xây dựng đô thị, nông thôn, khu CN, cụm CN; thực hiện tư vấn xây dựng: khảo sát địa hình, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế các công trình hạ tầng đô thị, thiết kế công trình.

 

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG

 

1. Lê Văn Quý - Giám đốc sở

Sinh năm: 1954

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ chính trị: Cử nhân

Địa chỉ nhà riêng: phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

Điện thoại cơ quan: 0351.852712

Điện thoại nhà riêng: 0351.852561

Điện thoại di động: 0913289066

 

 

2. Vũ Hoàng Bốn - Phó Giám đốc sở

 

Sinh năm: 1951

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại : 0351.857537

Địa chỉ nhà riêng: phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

Điện thoại nhà riêng: 0351.854659

Điện thoại di động: 0913289579