Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài nguyên đất

Điều kiện tự nhiên Tài nguyên đất  
Tài nguyên đất
Tổng diện tích đất tự nhiên: 86049,40 ha
1. Tổng diện tích đất nông nghiệp: 55.286,42 ha
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 43.738,34 ha
- Đất trồng cây hàng năm: 39.925,01 ha
- Đất trồng cây lâu năm: 3.813,33 ha
1.2 Đất lâm nghiệp 6.357,86 ha
- Rừng sản xuất là 1.240,83ha
- Rừng phòng hộ 5.117,03 ha
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản là 4.824,4 ha
2. Đất phi nông nghiệp: 27.004,47 ha
2.1 Đất nhà ở: 5.568,53 ha
- Đất nhà ở đô thị: 431,94 ha
- Đất ở nông thôn: 5.136,59 ha
2.2 Đất chuyên dùng
Diện tích đất chuyên dùng là 15.550,54 ha
3. Đất chưa sử dụng: 3.758,51 ha trong đó có 422,9 ha đất bằng chưa sử dụng và 892,09 ha đất đồi núi chưa sử dụng, 2.443,43 ha núi đá không có rừng./.
Tin liên quan