UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 5/2023

Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
23/01/2023
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Chức- PCT Đ/c Thuận- PCVP
Thứ 3
24/01/2023
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP
Thứ 4
25/01/2023
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Vượng- PCT Đ/c Việt- PCVP
Thứ 5
26/01/2023
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Chức- PCT Đ/c Thuận- PCVP
Thứ 6
27/01/2023
07:15-09:00 Lãnh đạo tỉnh đi chỉ đạo triển khai Kế hoạch trồng cây và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các địa phương (theo Kế hoạch của UBND tỉnh). TTTU, LĐUB LĐVP, các CV
10:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Trụ sở Tỉnh uỷ
Thứ 7
28/01/2023
08:00-11:30 Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn. TTTU, LĐUB Đ/c Việt- PCVP, đ/c Thanh VX Thị xã Duy Tiên
Chủ nhật
29/01/2023
...

Ghi chú