Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chuyên ngành, dịch vụ hành chính công

Các sở ban ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Thông tin chuyên ngành, dịch vụ hành chính công

I. THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

(Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2008)

1. Kết quả về các hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Hoàn thành chỉ đạo thu hoạch 16.373,9 ha cây trồng vụ Đông năm 2007 - 2008, năng suất, sản lượng, hiệu quả một số cây trồng chủ yếu đạt cao. Sản lượng lương thực cây vụ Đông đạt 15.312,6 tấn.

Diện tích gieo cấy lúa vụ Đông toàn tỉnh là 33.536,4 ha đạt 98,8% so với kế hoạch và bằng 97% so với vụ Đông xuân năm 2006-2007. Diện tích lúa xuân muộn là 33.337,7 ha đạt 99,4% diện tích; diện tích lúa lai 15.169 ha bằng 45,2% diện tích; lúa chất lượng cao đạt 20,2% diện tích; chuyển đổi chân đất cao trồng lúa khó khăn về nguồn nước sang trồng màu được 1.310,6 ha. Năng suất lúa Đông Xuân ước đạt 61 - 62 tạ/ ha; sản lượng lúa ước đạt 207.925 tấn bằng 99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả gieo trồng các cây màu vụ Xuân: toàn tỉnh đã gieo trồng được 5.101,4 ha đạt 70% so với kế hoạch, trong đó: ngô trồng được 3.419 ha, khoai lang 85 ha, lạc 489,9 ha, đỗ tương 152 ha, dưa chuột 245,8 ha, bí xanh 34 ha, rau các loại 675,7 ha.

Tiếp tục triển khai công tác trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng năm 2008, kết quả như sau: trồng rừng mới 26,9 ha đạt 53% KH, chăm sóc rừng mới trồng 136 ha đạt 100% KH, bảo vệ rừng 3.3380 ha đạt 100% KH, khoanh nuôi tái sinh rừng 1.694 ha đạt 100% KH, trồng cây nhân dân 313.318 cây đạt 62% kế hoạch.

2. Công tác thuỷ lợi đê điều

Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch làm thuỷ lợi Đông Xuân với kết quả: đã nạo vét được 1.046.401m3 vượt 25,9% KH; trong kênh loại I được 222.366 m3; kênh loại II được 83.390 m3; kênh loại III được 740.645m3.

Chỉ đạo các Công ty KTCTTL triển khai công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất Đông Xuân như tập trung, huy động các trạm bơm hiện có, các trạm bơm dã chiến và các phương tiện khác để thực hiện công tác đổ ải; phân công cán bộ, công nhân viên thường trực bơm nước, khơi thông dòng chảy, huy động mọi phương tiện hiện có phục vụ tưới tiêu nên đã cung cấp đầy đủ nước phục vụ cho sản xuất Đông Xuân. Tổ chức xây dựng các hướng dẫn thực hiện Nghị định 154/2007/NĐ-CP về miễn thuỷ lợi phí cho nông dân.

Triển khai ra quân đắp đê kè, các công trình đê điều, thực hiện kế hoạch năm 2008. Thực hiện dự án xây dựng Hệ thống công trình thủy lợi Tắc Giang - Cống Phủ Lý.

Tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCLB, úng hạn năm 2007, triển khai công tác PCLB, úng hạn năm 2008. Chỉ đạo các địa phương kiểm tra đánh giá hiện trạng và kịp thời xử lý các sự cố về đê, kè, cống trước mùa mưa bão; xây dựng các phương án trọng điểm, phương án phân lũ, phương án cứu hộ, cứu nạn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ Đê điều, Pháp lệnh PCLB, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi .Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực phòng chống lụt bão 2008.

3. Công tác phát triển nông thôn

Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2008; tổ chức đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của các HTXNN trong tỉnh.

Tổ chức khảo sát địa bàn thực hiện kế hoạch di dãn dân nội tỉnh huyện Thanh Liêm, Kim Bảng năm 2008. Thực hiện các kế hoạch tái định cư cư dân vùng có nguy cơ sạt lở và dân vạn chài.

Triển khai xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản trong tỉnh nhằm thực hiện Quyết định 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng. Cụ thể là thành lập đoàn khảo sát thị trường nông sản và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư và ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản trong tỉnh.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra đôn đốc xây dựng dự án và thi công các công trình cấp nước tập trung năm 2008, làm tốt công tác truyền thông về nước sạch và VSMT.

4. Công tác khuyến nông

Thực hiện xây dựng mô hình với diện tích 20 ha lúa gieo thẳng sử dụng công cụ sà hàng tại huyện Bình Lục, Thanh Liêm cho năng xuất cao. Xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi thuỷ sản như mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại, mô hình nuôi cá rô phi đơn tính, nuôi cá Tra, nuôi tôm đang hứa hẹn một kết quả tốt và sẽ đưa vào sản xuất đại trà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổ chức các lớp huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Làm tốt công tác kiện toàn mạng lưới khuyến nông cơ sở.

II. DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Thực hiện  Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 về công khai các thủ tục hành chính thuộc các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 về thực hiện về cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Nông nghiệp & PTNT đã thành lập Bộ phận tiếp nhận-Tổng hợp và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2007. Đã tổ chức  thông báo  việc giải quyết  các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết và liên hệ công tác khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Sau quá trình rà soát, bổ sung, toàn ngành có 18 thủ tục hành chính có liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (có phụ lục kèm theo).