Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chuyên ngành, dịch vụ hành chính công

Các sở ban ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Thông tin chuyên ngành, dịch vụ hành chính công
I. THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

1. Thông tin, tư liệu về đầu tư nước ngoài tại Hà Nam

Đến ngày 30/6/2008 tỉnh Hà Nam có 28 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 239.900.000 USD, trong đó tổng số vốn điều lệ là 111.050.000 USD.

Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn và đã di vào hoạt động có hiệu quả như: Công ty sữa Dutch Lady Hà Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MIDWAY METALS Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn LEO JINS Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn JPC Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn gang thép Hoa Phong, Trung Quốc ...

2. Chính sách, ưu tiên, ưu đãi và khuyến khích đầu tư theo quy định của Nhà nước.

- Luật đầu tư 2005.

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.

- Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007.

- Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005.

- Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005.

- Quyết định số 1428/QĐ-UB ngày 19/12/2001 của UBND tỉnh Hà Nam.

3. Thông tin, số liệu về tình hình sử dụng vốn ODA

Trong năm 2008, tỉnh Hà Nam được hỗ trợ thực hiện đầu tư một số dự án bằng nguồn vốn ODA: Hệ thống thoát nước thị xã Phủ Lý, Nhà máy xử lý rác thải thị xã Phủ Lý, Điện REII, hỗ trợ mua thiết bị của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Vốn ODA + đối ứng ODA trong năm 2008: 37.000 triệu đồng; trong đó vốn ODA: 20.000 triệu đồng.

4. Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006, 2007, 2008

(gửi bằng file)

5. Danh sách các dự án đầu tư trong năm 2008

(gửi bằng file)

6. Thông tin về số liệu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đến 30/6/2008:

Tổng số có 1.084 doanh nghiệp.

 - Công ty TNHH: 789 công ty; vốn điều lệ: 2.172 tỷ đồng.

 - Công ty cổ phần: 174 công ty, vốn điều lệ: 3.263 tỷ đồng.

 - Doanh nghiệp tư nhân: 121 doanh nghiệp, vốn đầu tư 101 tỷ đồng.

7. Các chủ trương biện pháp của tỉnh trong quản lý đầu tư: thực hiện theo quy định của Nhà nước

8. Các ưu đãi trong đầu tư: thực hiện theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

9. Thông tin - kiến nghị của doanh nghiệp: không

II. DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

(có văn bản gửi kèm)