Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Hiến pháp  
Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

 

Bản Hiến Pháp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 28 tháng 11 năm 2013

Tải nội dung Hiến pháp tại đây:  hanam.gov.vn/TaiLieu/Hien phap 2013.pdf