Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Kim Bảng cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến bài viết "Hà Nam: Cắt bán đất lúa để trả nợ xây dựng nông thôn mới"

Tin tức - Sự kiện Cung cấp thông tin trả lời báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước  
UBND huyện Kim Bảng cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến bài viết "Hà Nam: Cắt bán đất lúa để trả nợ xây dựng nông thôn mới"