Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam

Hide Văn phòng UBND tỉnh  
Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam

Địa chỉ:

90 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý

Văn phòng HĐND - UBND tỉnh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, là bộ máy giúp việc trực tiếp của HĐND và UBND tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phối hợp, phục vụ HĐND và UBND tỉnh trong công việc quản lý nhà nước, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác thuộc các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, liên tục có hiệu lực và hiệu quả và phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Nhiệm vụ chính của Văn phòng HĐND - UBND tỉnh gồm:

1. Tổ chức, phục vụ các hoạt động của thường trực HĐND, UBND tỉnh; làm tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo.

2. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác (năm, tháng, tuần) của Thường trực HĐND và UBND tỉnh; tổ chức, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng, giúp Thường trực HĐND và UBND tỉnh phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của HĐND và UBND tỉnh. Truyền đạt, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh đối với  các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức và phục vụ các kỳ họp của Đoàn ĐBQH, HĐND, các phiên họp và làm việc của UBND tỉnh, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ban của HĐND với các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đoàn thể, với Thường trực HĐND và UBND cấp dưới; giúp Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH chuẩn bị báo cáo về hoạt động của HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết kỳ họp của HĐND tỉnh; biên tập và quản lý hồ sơ, tài liệu các kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban của HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Giúp Thường trực HĐND và UBND tỉnh tổ chức, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc HĐND và UBND tỉnh, các HĐND và UBND cấp dưới trong việc chuẩn bị các Đề án (văn bản quy phạm pháp luật, dự án kinh tế-xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh và các dự án khác); thẩm tra thủ tục chuẩn bị Đề án, tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo Đề án để Thường trực HĐND và UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định; tổ chức soạn thảo các Đề án do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trực tiếp giao.

6. Bảo đảm việc thu thập,  cung cấp các loại thông tin, xử lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác của Thường trực HĐND và UBND tỉnh; đảm bảo cho Thường trực HĐND và UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan Nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính của HĐND và UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Nhà nước cấp dưới về công tác văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ hành chính theo quy định của pháp luật.

8. Giúp Thường trực HĐND và UBND tỉnh bảo đảm mối quan hệ làm việc với các đoàn thể trong tỉnh.

9. Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng và công tác ngoại vụ.

10. Bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh; giúp Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và UBND tỉnh trong việc tổ chức tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, ngân sách, tài sản của Văn phòng được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác khác được Thường trực HĐND, UBND tỉnh , Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

1. NGUYỄN XUÂN VÂN
Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Sinh năm 1952
Trình độ chuyên môn: Cao học
Trình độ chính trị: Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 0351-852-609
Địa chỉ nhà riêng: 240 đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phủ Lý
Điện thoại nhà riêng: 0351-851-619
Điện thoại di động: 0913-289-159

2. PHẠM VĂN HÒA
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Sinh năm: 1955
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:
Điện thoại cơ quan: 0351-854.825
Địa chỉ nhà riêng:
Điện thoại nhà riêng: 0351.853.737
Điện thoại di động: 0913-013.171

3. ĐỖ VĂN THIÊN
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Sinh năm: 1959
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:
Điện thoại cơ quan: 0351-854.404
Địa chỉ nhà riêng:
Điện thoại nhà riêng: 0351.821.591
Điện thoại di động: 0989.138.268

Sơ đồ tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam