Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Bộ Y tế ban hành Công văn số 8399/BYT-MT về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An; Công điện số 1700/CĐ-BYT tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn các văn bản này.

Xem chi tiết Công văn số 8399/BYT-MT tại đây! 8399.pdf

Xem chi tiết Công điện số 1700/CĐ-BYT tại đây! Công điện.signed.pdf