Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Bãi bỏ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Ngày 05/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1669/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Tin liên quan