Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Bãi bỏ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 08/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan