Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kiểm định...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 04/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây QĐ bãi bỏ QĐ36-2018.pdf