Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về vận động, ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 27/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây So 10 2023.pdf