Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ...

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Sáng ngày 09/7/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ XVI, nhiệm  kỳ 2019 - 2024. Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam;

Kính thưa đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thưa Đại hội!

Hôm nay, tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, đại biểu Mặt trận tổ quốc các tỉnh bạn, các vị đại biểu khách quý và 247 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân về dự Đại hội lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Bac khang pb.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa Đại hội!

5 năm qua, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bám sát định hướng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự lãnh, đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quan tâm tạo điều kiện và phối hợp hoạt động của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể Mặt trận tổ quốc các cấp tỉnh nhà đã kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc tỉnh lần thứ XV, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Mặt trận đã làm tốt vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tập hợp, động viên rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động nhân dân tham gia hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nổi bật là: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; “Chung tay vì người nghèo"… góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống mặt trận đã phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hệ thống mặt trận các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về cộng đồng dân cư. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên; tăng cường phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức trong việc vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những kết quả và thành tích của Mặt trận tổ quốc các cấp trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, qua đó, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tạo nên một ý chí thống nhất giữa Đảng với nhân dân.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống mặt trận của tỉnh đã được ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý; đặc biệt, trong dịp này, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả của Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa Đại hội!

Những thành tích, kết quả mà Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi. Song, so với yêu cầu thực tiễn, cũng cần nhận thấy trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động, công tác mặt trận còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, bất cập như báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu, trong đó, chất lượng thực hiện các phong trào thi đua có nơi, có việc vẫn còn hình thức. Điều đó đã thể hiện rõ tính nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, xác định rõ nguyên nhân và tìm các giải pháp để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đó trong những năm tới đây, nhằm xây dựng hệ thống mặt trận các cấp tỉnh nhà thực sự vững mạnh, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa Đại hội.

Đất nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, cũng không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự cố gắng chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trong đó có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng của Mặt trận tổ quốc các cấp trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Tôi cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động báo cáo tại Đại hội. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Một là: Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh, tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là: Mặt trận tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Chung tay vì người nghèo", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào “Đoàn kết sáng tạo", các hoạt động nhân đạo, từ thiện… Tăng cường vận động, tập hợp, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo để nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên.

Ba là: Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị khóa XI; chú trọng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII.

Bốn là: Mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy mặt trận tổ quốc các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Phát huy vai trò của mặt trận trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt các quy chế, chương trình phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên. Chú trọng xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng, khu dân cư trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, trước hết là cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận ở các cấp, đảm bảo  đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại đại hội trọng thể này tôi đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của mặt trận; các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc các cấp, thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết với mặt trận và các tổ chức đoàn thể; kịp thời giải quyết các ý kiến đề xuất kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa Đại hội.

Tại Đại hội hôm nay, tôi trân trọng gửi lời chúc mừng tới 74 vị đại biểu được Đại hội hiệp thương dân chủ cử tham gia Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh quá XVI nhiệm kỳ 2019 - 2024; trong đó có 06 vị đại biểu chính thức tham gia đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Tôi tin tưởng và mong rằng các vị sẽ tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ, sự nhiệt tình, trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành trung ương, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố bạn đối với hoạt động của Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam trong những năm qua. Mong rằng, trong thời gian tới, Mặt trận tổ quốc tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Với truyền thống vẻ vang và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, chúng ta tin tưởng, chắc chắn rằng Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một lần nữa kính chúc các đại biểu khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

 Xin trân trọng cảm ơn!