Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xâ...

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
Sáng ngày 06/6/2019, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển các nghị quyết trước đó về văn hóa (Nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc") đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước". Nghị quyết đã khẳng định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội"; “Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng".

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 33-NQ/TW đối với sự phát triển của đất nước nói chung và với Hà Nam nói riêng, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết bằng các chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa phương, đơn vị đã gắn việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; ban hành nhiều chương trình, đề án cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; qua quá trình tổ chức thực hiện đã thực sự phát huy hiệu quả. Kết quả cụ thể đã được nêu đầy đủ trong báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị.

Có thể khẳng định, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong hành động, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Kinh tế duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng cao, bình quân trên 11%/năm. Thu cân đối ngân sách tăng cao, năm 2018 đạt gần 7.900 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng/người, gấp 1,27 lần so với năm 2015. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân được giữ vững.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, những điển hình nhân tố mới đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; đặc biệt là chúc mừng các tập thể, gia đình và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị hôm nay.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế, đó là: Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò quan trọng của việc “Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" còn chưa đầy đủ; việc chăm lo xây dựng con người giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức... chưa được quan tâm đúng mức, chưa có hình thức cụ thể để chống tác động tiêu cực của cơ chế thị trường; chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... có nơi chưa cao, còn có biểu hiện hình thức; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nơi chưa nghiêm, còn rườm rà, gây lãng phí...

Những tồn tại nêu trên có tác động bởi mặt trái cơ chế thị trường song có nguyên nhân chủ quan từ sự lãnh đạo của các cấp uỷ, sự quản lý của các cấp chính quyền chưa có những giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế này; việc phát huy bản sắc dân tộc, đạo đức truyền thống chưa trở thành công việc thường xuyên, nhu cầu tự giác của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cộng đồng.

DSC_9718.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong thời gian tới, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, văn hóa Việt Nam cũng đang đứng trước khó khăn, thách thức mới, đó là: Các thế lực thù địch triệt để sử dụng mạng Internet, mạng xã hội để thực hiện âm mưu đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình", tấn công mạnh mẽ vào lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; mặt trái của kinh tế thị trường, toàn cầu hoá, các loại thông tin, văn hóa phẩm độc hại, tư tưởng thực dụng, tệ nạn xã hội, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng... gây khó khăn đối với công tác quản lý và xây dựng nền văn hóa ở nước ta cũng như trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể triển khai nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Tăng cường tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm hay ở các địa phương, đơn vị, các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa, nhất là ở cơ sở, đồng thời cũng lên án, phê phán mạnh mẽ những biểu hiện mê tín dị đoan, những hoạt động văn hóa không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục.

2- Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về văn hóa, rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu về văn hóa mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, từ đó tiếp tục xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác cụ thể cho từng quý, từng năm, từng giai đoạn; xây dựng “Người Hà Nam thanh lịch, hiếu khách".

3- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trước hết là phải gương mẫu thực hiện tốt các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội, gương mẫu học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

4- Phát huy vai trò tích cực, chủ động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng con người mới đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tích cực hưởng ứng Phong trào “Cán bộ,


công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức.

5- Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, nhất là các hoạt động lễ hội; khắc phục những biểu hiện “Thương mại hóa" trong lễ hội, hoạt động mê tín dị đoan. Phát huy giá trị văn hoá các di tích, di sản trong giáo dục đạo đức, truyền thống và bản sắc dân tộc.

Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo: Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện thực hiện sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng; ngăn ngừa các hoạt động cực đoan lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng. Quan tâm đầu tư, bố trí nguồn lực xây dựng, bổ sung, nâng cấp các thiết chế văn hóa, nhất là ở những địa bàn khó khăn, những nơi sáp nhập xã, thôn, tổ phố. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, nhất là ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kính thưa các đồng chí!

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra cho lĩnh vực văn hóa nhiều vấn đề mới, có tầm quan trọng chiến lược. Tình hình đó, đòi hỏi chúng ta cần có biện pháp phù hợp, hành động thiết thực và hiệu quả để phát huy tích cực, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa để văn hóa là thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng Hà Nam ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Một lần nữa xin chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí về dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!