Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban An toàn giao thông tỉnh: Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Ban An toàn giao thông tỉnh: Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022
Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động đảm bảo TTATGT ở tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa; phấn đấu kéo giảm từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông - vận tải.

Kế hoạch được triển khai với 08 nội dung: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các giải  pháp bảo đảm TTATGT trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát, đề xuất, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng lần thứ 4 vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT, tránh ùn tắc giao thông vào các đề án, chiến lược, quy hoạch ngành, quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.

Cùng với đó kiên  trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 cho mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phát luật về TTATGT, trật tự đô thị. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến phápluật về TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn với nội dung dễ hiểu, dễ tiếp thu, làm nổi bật những vấn đề cấp bách về tình hình TTATGT để có những tác động mạnh mẽ đến ý thức, thái độ của người tham gia giao thông và toàn xã hội, làm cho mọi người nhận thức đúng về tình hình TTATGT, thấy rõ được nguy cơ, những tiềm ẩn xảy ra TNGT, từ đó chủ động phòng ngừa cho bản thân và xã hội; vận động, hướng dẫn lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; thiết lập và duy trì trật tự, kỷ cương hành lang ATGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. 

 Đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, giảm dần phụ thuộc vào vận tải đường bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ, khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện giao thông vận tải; rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường.

Tăng cường và nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT và phòng, chống dịch bệnh trong giao thông vận tải. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây nên TNGT, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa... 

 Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; đẩy mạnh việc tập huấn, phổ biến kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch này được ban hành đến hết ngày 31/12/2022. Các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức, thực hiện phong trào thi đua, xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị./.​