Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch  
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023
Sáng ngày 29/12/2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_0026.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên BCĐ 35 tỉnh; tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 tỉnh…

Năm 2022, các cơ quan thành viên BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tương tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Hà Nam, Đài Phát thành  và Truyền hình tỉnh, Thành ủy Phủ Lý, Thị ủy Duy Tiên, Huyện ủy Lý Nhân...) đã làm tốt công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh Covid-19; chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin gây hoang mang trong dư luận như: Xuyên tạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022, Ngân hàng SCB, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, bôi nhọ, vu cáo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kêu gọi thay đổi thể chế chính trị... Những việc làm trên đã góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Đến nay, 100% các đơn vị đã thành lập và duy trì có hiệu quả các tài khoản của cơ quan, đơn vị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch.

z3997455163355_7ccdf014b900.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà trình bày báo cáo tại hội nghị

Năm 2023, BCĐ 35 tỉnh tiếp tục tham mưu quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích về tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị, nhất là những âm mưu, thủ đoạn và các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; dự báo kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng. Thường xuyên tuyên truyền vạch trần mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ 35 tỉnh đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, phân tích những nguyên nhân khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ 35 tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

IMG_0072.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ 35 tỉnh Đinh Thị Lụa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ 35 tỉnh Đinh Thị Lụa đề nghị thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tình hình cán bộ, đảng viên, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời báo cáo BCĐ 35 tỉnh  để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên địa bàn tỉnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc viết bài, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu độc, sai sự thật gây ảnh hưởng không tốt trong xã hội; tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tăng cường kiểm soát, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội của các tài khoản trên địa bàn tỉnh và những tài khoản trong phạm vi cả nước đưa thông tin sai sự thật về tỉnh; thường xuyên kiểm tra, rà soát, tổng hợp các website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đăng tải, phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, báo cáo BCĐ 35 tỉnh, đề xuất những biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời hiệu quả.

 Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội; kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các ấn phẩm báo chí không để xảy ra sai sót; duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tăng cường viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên các loại hình báo chí và chia sẻ trên các kênh thông tin chính thức của BCĐ 35 Trung ương và tỉnh. Các cơ quan thành viên BCĐ 35 cấp tỉnh tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo; chủ động tham mưu tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên BCĐ và lực lượng đấu tranh phản bác trên địa bàn tỉnh. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và soát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; định kỳ báo cáo cụ thể những nội dung chưa làm được, những tập thể, cá nhân chưa làm tốt để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở./.