Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 10/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/8/2020 và thay thế Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết tại đây.