Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Xem chi tiết Quyết định, Phụ lục​ tại đây.