Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam quy định chi tiết Luật

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam quy định chi tiết Luật
Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam quy định chi tiết Luật.

Theo Quyết định, các sở, ban, ngành được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các vấn đề được Luật giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.