Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Nam

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Nam
Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1482/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Nam.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Nam (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư).

Xe ô tô chuyên dùng được quy định tại Quyết định này là xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Nguồn hình thành xe ô tô chuyên dùng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp; nguồn thu từ phí, lệ phí, thu sự nghiệp; nguồn xe điều chuyển hoặc được tiếp nhận từ các dự án kết thúc chuyển giao, từ các nhà tài trợ, viện trợ...

Quyết định cũng quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Nam.

Giá mua xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là giá mua xe tối đa đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Trường hợp điều chuyển, tiếp nhận xe ô tô đã qua sử dụng thì giá xe ô tô làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán hoặc giá trị đánh giá lại theo quy định của pháp luật (đối với xe ô tô chưa được theo dõi giá trị trên sổ kế toán hoặc trường hợp phải đánh giá lại khi xử lý theo quy định của pháp luật).

Nguồn kinh phí mua sắm xe ô tô chuyên dùng từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu phí dịch vụ...; vốn vay, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; nguồn hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ tiêu  chuẩn, định mức xe cứu thương tại Phụ lục 2 quy định tại Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế…

Xem chi tiết nội dung Quyết định số 1482/QĐ-UBND tại đây! quyết định 1482-QĐ-UBND.pdf