Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 24/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2019.

Xem chi tiết Quyết định, Quy định tại đây.