Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND.
Xem chi tiết tại đây!