Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch  
Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Sáng 27/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, nhằm đánh giá thực trạng báo chí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo hội thảo.

untitled1.bmp

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội thảo

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến sinh mạng, sức khỏe, đời sống của Nhân dân và ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt kinh tế - xã hội đất nước. Đến nay Việt Nam bước đầu đã kiểm soát được đại dịch. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, báo chí.

“Báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, nhất là trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh lần thứ 4. Nhiều tuyến tin, bài, phóng sự để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng độc giả. Trong đó có nhiều tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

 untitled2.bmp

Hội thảo nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội; đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lý luận, thực tiễn về con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn…. Do đó, báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây" và “chống". Tăng cường thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là cần tiếp thu, đổi mới hình thức tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống.

untitled3.bmp 

Các đại biểu tập trung phân tích nhiệm vụ vẻ vang của báo chí cách mạng trong thời điểm hiện nay

Gần 50 tham luận tại hội thảo tập trung phân tích một số vấn đề lý luận về báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí; những yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay.

Các đại biểu cũng đề cập vấn đề nhận diện âm mưu, thủ đoạn, đối tượng, nội dung và phương thức chống phá của các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; chỉ ra chủ thể, nội dung, phương thức tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Những yêu cầu đối với cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của cơ quan báo chí trong tình hình mới…

Đặc biệt, nhiều trao đổi sâu sắc, chân thực về những kết quả thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ở các Ban Tuyên giáo, cơ quan báo chí địa phương, góp phần khẳng định, các cơ quan báo chí ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực vào thành công chung trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

H.Sen

https://daibieunhandan.vn/bao-chi-voi-nhiem-vu-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-1knypdedli-65261

Theo Báo điện tử Đại biểu Nhân dân