Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Chiều ngày 08/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 05 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị.

anh-8-1.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung ương

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh…

Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai toàn diện các mặt công tác về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình kinh tế mới và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ đã chủ động tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, công điện, đề án, tờ trình, báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế. Trong năm, Bộ đã hoàn thành 100% các đề án được giao và là năm đầu tiên hoàn thành 100% tất cả các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.​

IMG_1878.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Tập trung vào các khâu đột phá chiến lược, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tổ chức xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được thông qua; tiếp tục rà soát, thu hẹp phù hợp các ngành, lĩnh vực kinh doanh mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Phối hợp hiệu quả các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách để sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện; phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Đẩy nhanh việc lập và phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn giai đoạn 2021 - 2030…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các báo cáo về công tác xây dựng thể chế, pháp luật; một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc thi hành Luật Đầu tư 2020, việc đăng ký doanh nghiệp và thi hành Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất giải pháp liên quan tới công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19; công tác đầu tư công; cơ chế, chính sách về đổi mới và phát triển doanh nghiệp; công tác xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021..../.