Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh
Sáng ngày 27/6/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh.

IMG_9933.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thuỷ - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…

IMG_9936.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII; quán triệt về nội dung bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 22/5/2023 của Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII.

IMG_9942.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa quán triệt nội dung cơ bản của Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

IMG_9947.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy quán triệt nội dung cơ bản của các chỉ thị tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy quán triệt nội dung cơ bản của các chỉ thị: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới" và Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới".

IMG_9950.jpg

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV  Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW tại hội nghị

Hội nghị cũng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động và linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết. Nhân dân cơ bản đồng tình, ủng hộ các giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo mà Nghị quyết số 29-NQ/TW đề ra. Quy hoạch GD&ĐT của tỉnh tiếp tục ổn định và giữ vững. Hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục được triển khai cơ bản đồng bộ, hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của GD&ĐT trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp được điều chỉnh về cơ cấu, quy mô phù hợp hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã và đang được triển khai bài bản, đạt chất lượng và hiệu quả tích cực. Các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống hoạt động dần đi vào ổn định, góp phần củng cố, tăng cường sự vững mạnh cho hệ thống giáo dục quốc dân mở trên địa bàn tỉnh. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS được thực hiện hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học được nâng lên. Phương pháp dạy học, các mô hình đổi mới sáng tạo trong dạy và học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học được triển khai tích cực, hiệu quả. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và nhu cầu học tập của người lao động. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên ngành Giáo dục được củng cố, kiện toàn đủ cơ bản về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo tin đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển GD&ĐT trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân chăm lo sự nghiệp GD&ĐT tiếp tục được đẩy mạnh; kỷ cương, trật tự trong các nhà trường được giữ vững.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 29-NQ/TW trong thời gian tới.

Hội nghị cũng tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 20/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phụ nữ". Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản chỉ đạo của trung ương về công tác phụ nữ. Tập trung xây dựng, ban hành các văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, sơ, tổng kết việc thực hiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Do vậy, công tác phụ nữ trong 10 năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phụ nữ đã có chuyển biến tích cực.

Luật Bình đẳng giới được triển khai thực hiện cơ bản nghiêm túc ở các cấp, các ngành, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Chính sách chăm lo, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đạt được những kết quả cơ bản, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ. Công tác cán bộ nữ được quan tâm thực hiện trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt cán bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức nữ công tác trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đã chủ động, tích cực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ nữ được bổ nhiệm giữ chức vụ quan trọng, chủ chốt trong các ngành, các cấp.

Tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ; làm tốt vai trò tập hợp, vận động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên phụ nữ, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chiều ngày 27/6/2023, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục với các nội dung quan trọng khác./.

                                                                                                                                                                                                                       Lương Hậu​​