Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các giải pháp miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Các giải pháp miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15
Ngày 27/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể các giải pháp miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15. Nghị định số 92/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành (ngày 19/10/2021).

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải Nghị định.

Xem chi tiết Nghị định số 92/2021/NĐ-CP tại đây! Nghi dinh 92.pdf