Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải thiện, nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn tỉn...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Cải thiện, nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019, định hướng đến năm 2021
Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2824/KH-UBND ngày 24/9/2019 về cải thiện, nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Mục đích nhằm xác định rõ trách nhiệm, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện trong việc đăng ký tài sản gắn liền với đất (bao gồm đăng ký mới, đăng ký bổ sung tài sản; đăng ký biến động tài sản, xóa đăng ký tài sản); chất lượng quản lý hành chính về đất đai nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, viên chức trong việc đăng ký tài sản, quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là đối với các cơ quan, đơn vị trực tiếp được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến các tiêu chí thành phần trong việc đánh giá chỉ số Đăng ký tài sản, chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai.

Theo Kế hoạch, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chỉ số đăng ký tài sản, chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai là: Phổ biến, quán triệt Kế hoạch và nội dung hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải thiện chỉ số Đăng ký tài sản và chỉ số Chất lượng quản lý hành chính về đất đai; các Kế hoạch của UBND tỉnh có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính về đất đai, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến chỉ số Đăng ký tài sản, chỉ số Chất lượng quản lý hành chính về đất đai; Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc quản lý, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai; tạo nguồn cho quỹ đầu tư phát triển đất để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.