Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Chỉ thị về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020
Ngày 15 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020.
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu toàn văn nội dung Chỉ thị này​./.​