Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Chỉ thị về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị được ban hành nhằm thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khắc phục những hạn chế, tồn tại và phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh trong năm học 2020 -2021 và những năm tiếp theo.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu toàn văn chỉ thị tại đây!