Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1772/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nguyên tắc hỗ trợ: Bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách. Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

Nội dung hỗ trợ (đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ): Thực hiện theo đúng quy định tại Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nguồn kinh phí: Các cấp ngân sách chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70 % quỹ dự trữ tài chính địa phương (đối với cấp tỉnh), nguồn cải cách tiền lương còn dư (nếu có) để thực hiện các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Xem chi tiết Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Công văn số 1772/UBND-KT ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh.