Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Phạm Hùng Thắng

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Phạm Hùng Thắng
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phạm Hùng Thắng.
anh-thang.jpg
Ông Phạm Hùng Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV PHẠM HÙNG THẮNG

(Đơn vị bầu cử số 01 gồm: Thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm huyện Bình Lục)

TIỂU SỬ:

- Họ và tên: Phạm Hùng Thắng

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/5/1974

- Trình độ: Giáo dục phổ thông 12/12

-  Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm - Ngữ văn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

                  

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và được phân công ứng cử tại thành phố Phủ Lý, huyện Bình Lục, huyện Thanh Liêm - Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Hà Nam.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu, tôi nhận thức sâu sắc rằng: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước, là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Tôi rất mong muốn được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Quốc hội khóa XV; tôi cam kết nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt Chương trình hành động với những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Trước hết, là người đại diện cho Nhân dân, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thường xuyên tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe ý kiến của cử tri, nhất là cử tri nơi bầu ra mình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri dưới nhiều hình thức (như qua các hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội; hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; cử tri có thể gặp gỡ hoặc liên hệ trực tiếp với tôi qua điện thoại…). Từ đó, tôi sẽ thay mặt Nhân dân kịp thời nói lên tiếng nói của Nhân dân tại diễn đàn Quốc hội; đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trung ương về những vấn đề mà cử tri, Nhân dân quan tâm, mong chờ.

Hai là, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; triển khai tốt việc nghiên cứu, kịp thời chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo luật định; đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng việc xử lý, giải quyết kiến nghị của công dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Ba là, tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội, của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên. Chủ động nghiên cứu, tham khảo ý kiến các chuyên gia để tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiến nghị xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bốn là, tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong đó, tập trung giám sát có hiệu quả việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và những vấn đề mà Nhân dân tỉnh ta quan tâm, mong chờ như: các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; việc thực hiện các chế độ, chính sách xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân cùng giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Năm là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu làm hết sức mình trong việc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam; cùng với các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nỗ lực thực hiện tốt vai trò làm cầu nối giữa tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương; tranh thủ sự quan tâm và thúc đẩy có hiệu quả các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để được trung ương ủng hộ, sớm giải quyết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương trong tỉnh.

Với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất; đề xuất, tham mưu với lãnh đạo tỉnh những chủ chương, chính sách để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm là: xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị gắn với đảm bảo môi trường; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáu là, đối với thành phố Phủ Lý, huyện Bình Lục, huyện Thanh Liêm - nơi tôi được phân công ứng cử, tôi sẽ tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế của từng địa phương; nhất là tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; trên cơ sở đó, có những đề xuất, kiến nghị với tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới phù hợp với từng địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các huyện, thành phố phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh, mạnh, bền vững hơn nữa.

Về một số vấn đề còn tồn đọng gây nhiều bức xúc trong Nhân dân ở địa bàn thành phố và các huyện hiện nay (công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đất đai và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng ô nhiễm môi trường)… Tôi cam kết sẽ dành thời gian để tiếp xúc, gần gũi với Nhân dân; trực tiếp lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân; tập trung kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Được ứng cử và nếu cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, với tôi, đây là niềm vinh dự, tự hào song cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là trước Nhân dân và cử tri của tỉnh nhà. Song với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của mình; sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  của các huyện, thành phố và sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, tôi tin tưởng rằng mình sẽ thực tốt nội dung Chương trình hành động mình đã đề ra; làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; góp phần cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước và sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh nhà; đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và Nhân dân./.

Phạm Hùng Thắng