Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025
Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là “THTK, CLP”) trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Luật THTK, CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP và Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 và các quy định của tỉnh Hà Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 về việc ban hành Chương trình về THTK, CLP của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 là triệt để THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025 là một giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, công tác THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra theo Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để góp phần đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) - giá SS2010 tăng bình quân từ 10%/năm trở lên, đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 117 triệu đồng/người.

Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản công; công khai các hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên, khoáng sản để đảm bảo thực hành tiết kiệm, ngăn chặn và phòng ngừa lãng phí. Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch quản lý  sử dụng tài nguyên thiên nhiên (sử dụng đất, tài nguyên nước, khoáng sản...) đã được phê duyệt. Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao  chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động. Thực hiện tinh giản biên chế hành chính theo các quy định hiện hành, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công  chức, viên chức trên cơ sở nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước hướng tới mục tiêu năng suất lao động có tốc độ tăng trên 10,7%/năm. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này. Đẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của UBND tỉnh Hà Nam nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

 THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau: THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Xem chi tiết nội dung Quyết định số 198/QĐ-UBND tại đây!​ QĐ 198.pdf