Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan tuyên giáo “đi trước mở đường”

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Cơ quan tuyên giáo “đi trước mở đường”
Thời gian qua, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tập trung tham mưu, hướng dẫn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; làm tròn vai trò của lực lượng “đi trước mở đường”, đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào thực tế đời sống. Sự chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần sát yêu cầu thực tiễn trong công tác tham mưu cho cấp ủy về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền của cơ quan tuyên giáo các cấp đã góp phần quan trọng vào kết quả tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

​Trước những khó khăn, thách thức mới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh luôn bám sát chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác chính trị, tư tưởng theo hướng: chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó, nắm chắc nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ tỉnh tham mưu cấp ủy triển khai các giải pháp về công tác tuyên giáo gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời tìm ra biện pháp đúng, trúng, phù hợp để góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hải Long, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu lãnh đạo, quán triệt, triển khai, sơ, tổng kết các chủ trương lớn và nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc phát huy vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; về tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt… Qua đó, tạo khí thế thi đua học tập, lao động sản xuất, thống nhất ý chí, hành động trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên (CBĐV), nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cơ quan tuyên giáo “đi trước mở đường”
  Các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2024. Ảnh: Nguyễn Khánh

Bám sát những vấn đề thực tiễn của tỉnh, năm 2023 cơ quan tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm định hướng thông tin, tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả học tập, làm theo Bác.

Đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Phủ Lý cho biết: Hướng tới mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm yêu cầu thiết thực, sát gần thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét và hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Đặc biệt, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh luôn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị trong CBĐV, nhân dân, dự báo, phát hiện chính xác những vấn đề mới, dư luận quan tâm để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó, chủ động định hướng thông tin, tuyên truyền về những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, về lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc; thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, vấn đề dân chủ, quyền con người; quảng bá hình ảnh Hà Nam với cộng đồng thế giới, người Hà Nam ở trong và ngoài nước, khích lệ các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, củng cố quốc phòng, an ninh.

Chị Hoàng Thị Thảo (quê ở Tân Lang, Tân Sơn, Kim Bảng) hiện đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Qua phương tiện thông tin đại chúng, nhất là qua Báo Hà Nam điện tử, Cổng thông tin huyện Kim Bảng, tôi luôn nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, nhất là về kết quả thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, đô thị… Tôi thấy rất phấn khởi, tự hào về những đổi thay vượt bậc của quê nhà. Tôi luôn ý thức và rất hào hứng tham gia giới thiệu, quảng bá về du lịch cũng như những tiềm năng của tỉnh Hà Nam, huyện Kim Bảng đến với đồng hương và đông đảo bạn bè ở thành phố mang tên Bác”.

Hướng tới mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thời gian qua, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh cũng rất quan tâm đẩy mạnh tham mưu, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hiệu quả “hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Qua đó góp phần làm cho các hệ giá trị thấm sâu vào thực tiễn cuộc sống, cùng các cấp, ngành hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Nam. Đồng thời, cổ vũ, động viên, nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; tham mưu đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế và một số vấn đề an sinh xã hội…

Sự chủ động, tích cực tham mưu, hướng dẫn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện  những nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nguyễn Hằng

Theo baohanam.com.vn

https://baohanam.com.vn/trang-binh-luc/tin-tuc-su-kien/co-quan-tuyen-giao-di-truoc-mo-duong-111298.html​​