Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công bố bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch
Ngày 24/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc Công bố bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch.

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đăng tải Danh mục các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể bị bãi bỏ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch.

Xem chi tiết tại đây.