Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021

Tin tức - Sự kiện Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam  
Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa tổ chức hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo kết quả công bố, năm 2021, Hà Nam ở vị trí 60/63 tỉnh, thành phố về chỉ số PAR INDEX với 81,51 điểm (giảm 17 bậc và 1,94 điểm so với năm 2020).

Kết quả cụ thể như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 7,14 điểm; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 8,81 điểm; cải cách thủ tục hành chính 12,97 điểm; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 9,32 điểm; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 10,16 điểm; cải cách tài chính công 8,99 điểm; hiện đại hóa hành chính 12,30 điểm; tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội 3 điểm; điểm tác động cải cách hành chính đến người dân, tổ chức (SIPAS) 8,82 điểm.Về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021, Hà Nam giảm 1 bậc so với năm 2020, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố với 88,38 điểm.

Để cải thiện số điểm và thứ hạng này, Hà Nam cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, đồng thời quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, đưa ra nhiều giải pháp đổi mới để từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính./.

​