Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
Ngày 15 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu toàn văn nội dung Quyết định này.

Xem chi tiết tại đây​./.