Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố tạm thời cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Công bố tạm thời cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 07/11/2021, Sở Y tế ban hành Thông báo số 2993/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 07/11/2021).

Theo Thông báo, cấp tỉnh, cấp huyện không đánh giá cấp độ dịch. Đối với cấp xã: 100 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới); 07 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình); 02 xã, phường cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao). Cụ thể như sau:

Untitled7.png 

Untitled2.jpg

Untitled 3.jpg

Untitled4.jpg

Untitled5.jpg

Untitled6.jpg