Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
Ngày 16/01/2024, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 41/TB-CTHNA về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 71 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/12/2023 với số tiền là 128.206.590.287 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám tỷ, hai trăm linh sáu triệu, năm trăm chín mươi nghìn, hai trăm tám mươi bảy đồng).

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Xem chi tiết tại đây DS NNT CONG KHAI THONG TIN T12.23.pdf