Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
Ngày 12/3/2024, Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng ban hành Thông báo số 1044/TB-CCTKV về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng thực hiện công khai thông tin 182 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 29/02/2024 với số tiền là 72.201.172.612 đồng.

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Xem chi tiết tại đây DS công khai nợ T2-2024 kem 1044TB-CCTKV.pdf