Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế ...

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021
Ngày 11/11/2021, Sở Y tế ban hành Công văn số 3047/SYT-KHTC về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Công văn.

Xem chi tiết Công văn số 3047/SYT-KHTC tại đây! CV 3047.pdf

Tin liên quan